ROLEX KR27

30.400.000,0

Nhà sx : ROLEX GRACE

Model : KR27

Chỉ số : 131 x 151 x 60

Năm sx : 1979

Có JUPA CERTIFICATE đầy đủ.