Piano Wurlitzer 2745

48.000.000,0

Là dòng đàn MADE IN USA được sản xuất từ sau năm 1980 nên hầu hết các cây 2745 đều còn rất mới.